23.5.07

OBLAKS

DA BIPOR

DA APTER

Dyepekto ng 6 steroids per day:
munpeys
turete
me sayad
super man
plakda pagdating ng 10 pm

No comments: